logo s2

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 


В.М.
Халиловтуң төрүттүнген хүнүнге

Дүүн
, январь 30-де, Россияның кол шериг дирижеру, РФ-тиң Чепсектиг Күштериниң шериг-оркестр албанының даргазы, Российжи Шеригниң А. Александров аттыг ыр болгаш сам ансамблиниң уран-чүүл удуртукчузу Валерий Халилов 67 харлаар турган. Ооң чырык адын Тывкүрфилармония эдилеп чоруур. В. Халилов Тывага кээп, маңаа бирги базымнарындан-на бүгү сагыш-сеткили-биле бистиң чуртувуска хандыкшаан. Ол Тимур Дулуш-биле кады мында хөгжүмчүлерге кончуг улуг деткимче кылыр бодалдарлыг турганнар. Ооң тевии-биле «Тыва» деп маршты ол бижээн

Ынчалза-даа ийи чыл бурунгаар Сирияже ужуп бар чораан ужар-хемениң частыышкынынының түңнелинде кайгамчыктыг хөгжүмчү чок болган. Чартык чыл ашкалак чорда ооң кончуг өңнүктежи бергени, хөгжүмче көрүжү дөмейлешкек Тимур ДулушТр-ниң Чазааның Үрер хөгжүм оркестриниң удуртукчузу, дирижеру база бурганнаан. Тыва суйул, хөгжүм канчаар-даа аажок улуг когаралга таварышкан.

Тывкүрфилармонияның даргазы Игорь Дулуш: «… Бодунуң оркестри-биле Валерий Михайлович бүгү делегейни кезип каапкан. Тывага база олар келгеннер. Сергей Шойгунуң чуртун көөр деп шиитпирни ол боду хүлээп алган

Мен ооң-биле таныжып, чаңгыс эвес удаа чугаалажыр аас-кежиктиг болдум. Валерий Михайлович – ховар кижи: кижилерге кичээнгейлиг, ажык, интеллигент, шериг кижи болгаш шыңгыы-даа болза ооң-биле аралажырга чиик, билдингир. Тоң шериг кижи болза-даа сагыш-сеткили кижизиг, чырык, ол-ла үеде чогаадыкчы, нарын база. Тываны көрүп, кижилер-биле чугаалашкан соонда: «Шак мындыг чуртка Сергей Күжүгетович төрүттүнер турганы шын-дыр» деп чугаалаан кижи. Камгалал сайыдының ат-алдары улуг оркестр маңаа келгенинге база улуг ужур-дузалыг болган.
Тыва ону кончуг эки уткуп-хүлээп алган. В. Халилов-биле янзы-бүрү фестивальдардан-на таныш Үрер хөгжүм оркестри, чаңчыл ёзугаар, тудунгур-шимченгир бооп, тулган кылдыр ажылдаан. А бис, бичии болгаш кыдыг-кызыгаарда-даа болза, дөмей-ле күрүне филармониязы, база-ла боттарывыстан хамааржыр ажылды күүседир дээш шырбайган бис. Шергниң Төп оркестриниң ойнаар черлеринге мурнады чедип, үн аппаратуразын, көрүкчүлерге таарымчалыг байдалдарны белеткеп четтигип турдувус. А хүнде ындыг концерттер хөй турган болдур ийин. Филармонияның ажылдакчылары ындыг нарын, эшкедээшкинниг ажылды кылып шыдаан. Оркестрниң биске ийи катап келгениниң үезинде бис 1500 ажыг километр оруктарны эрттип, муң-муң көрүкчүге кады бараан болган бис.

Бистиң
шуптувускаооң-биле аралажып, кады ажылдажып турган бистерге болгаш ону дирижерлап турда, улус-биле чугаалажып турда кыдыындан безин көрген кижилерге В. Халилов дүне чырыш дээн от кезээ дег болган-даа болза, сеткилдерде ол мөңгези-биле артып каар. Чүге дизе мээ-медерелди өскертиптерде ындыг хензиг үе безин чедер болгаш артар.



Улуг Тиилелге парадының дирижерунуң ак хол-хаптарлыг холун Тыва көрген. Ол холдар куш чалгыннары ышкаш көзүлген. Бис кончуг улуг аас-кежикке таварышканывысты ам билип тур мен. Чүге дизе дирижер Валерий Халиловтуң холдары уран-чүүл бурганының чалгыннарын чайганы ышкаш шимчээшкиннери-биле Тываның уран-чүүлүн айызап каан».



Ол эглип келбес кылдыр ужуп чоруй барганЫнчалза-даа ооң чырыы артып калган.  Хөгжүм артып калган.

Дүн келбес, мөңге хөгжүм турар.

Өлүм келбес, хөгжүм турар.

Кажыыдал
турбас, хөгжүм турар.

Хөгжүм
кезээ-мөңге.




ФИЛАРМОНИЯ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Филармония Контакты

 

Телефон: +7 (394-22) 2-15-20

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Адрес: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Щетинкина-Кравченко 58

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 , ♪Тувгосфилармония им. В.М. Халилова♫

Яндекс.Метрика