logo s2

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 

Добровольцы строй
Улуг Тиилелге байырлалын, бодавыже, бот-аңгыланыышкын байдалынга эртирер хевирлиг бис. Политхайгааракчыларның демдеглеп турары-биле, коронавирустуң когун үзери – бүдүн делегей кырынга диргелип келген фашизмниң хамчыын совет шеригниң өске чоннарның дузазы-биле басканы ышкаш кижи төрелгетениниң база бир төөгүлүг тиилелгези болур. Ада-чурттуң Дайынынының фронтуларынче совет хамаатыларны болгаш тыва эки-турачыларны Валерий Халилов аттыг Тываның күрүне филармониязының төөгүлүг бажыңындан үдеп турган. Ынчан маңаа ССРЭ хамаатыларының шериг комиссариады турган.

 

1934 чылда туттунган бажыңның көрбээни чок. Тыва театрның эге базымнары моон эгелээн. Улусчу болгаш академиктиг хөгжүм моон эгелеп, мында ам-даа мандыыр аргаларын дилеп турарының херечизи. Бо бажыңда фронтуже чоруп турган совет хамаатыларның болгаш тыва эки-турачыларның сеткил-сагыжының чаңызы артып калган. Олар дайынга маадырлыг тулчуп, биче ада-чурттунуң адын дайын шөлүнге сыкпаан. 1945 чылдың Май 9-та чон Өндүр Тиилелгени база бо бажыңның мурнунга байырлап, курайлап турган.

Бөгүн бо хөгжүм ордузунда шимээн чок – карантин. Хөгжүмчүлер бот-аңгыланыышкында-даа болза карантин чогаадыкчы ажылга «дузалап», мооң мурнунда хол четпейн турган мергежилгелерни катаптап, чаа чүүлдерни өөренип аар арганы берген деп хөгжүмчүлер чугаалап турар. Филармонияның ажыл-чорудулгазын харыылаар албаннары кезээде белен байдалда ажылдап турар.

Делегейни шыва алган пандемия бо чылда болур турган хөй-хөй спортчу маргылдааларны болгаш культурлуг чыыштарны эртирбезинче албадапкан. Японияга чайгы Олимпиаданы безин келир чылче чылдырган. Тываның күрүне филармониязының бо чылгы эрттирер деп турганы хемчеглери база соңгаарлатынган. Бо үеде коронавирус хамчыын ниити күжениишкиннер-биле чок кылыры бирги ээлчегде негетинип келген. Кижи төрелгетени, күрүнелер удуртулгалары улаштыр чурттарынга ажыктыг аргаларны пандемия үезинде өөренип, көрүп алганынга ынаныры арткан. Чамдык чурттарның чону хамчык үезинде  эвилдежип, бот-башкарлып, бот-харыысалгага, дуза кадарынга өөренип алган. Берге үеде кижи болуп арттары кол деп билигни моон-даа соңгаар чуртталгавыска артырып алыры күзенчиг. А экономиктиг буураашкындан тургузуушкуннуг ажылче шилчиирин улуг чурттуң чонун өөреткен ажыы чок. Улуг Тиилелге соонда хоозураан чурт улуг хоозураашкынны кыска үе иштинде база тиилээнин утпаалыңар.

Альберт Хомушку.

ФИЛАРМОНИЯ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Филармония Контакты

 

Телефон: +7 (394-22) 2-15-20

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Адрес: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Щетинкина-Кравченко 58

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 , ♪Тувгосфилармония им. В.М. Халилова♫

Яндекс.Метрика