https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 

×

Ошибка

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Предполагается, что в качестве источника изображения будет полный URL-адрес или путь к базовой папке изображения, указанным в админке, но /2017/08_03_2017 не является ни URL-адресом, ни относительным путем к существующему файлу или папке.


Бо айтырыгга дидими-биле, «бар» деп харыыны, бүгү делегейниң херээженнер хүнү - март 8-те, Тываның В.М.Халилов аттыг күрүне филармониязынга концертке, Тываның улустуң артизи Софья Кара-оол болгаш «Тыва Джаз Бэнд» бөлүү берген.
Чогум «Джаз» деп чүл? Ол айтырыгны бо депшилгелиг үеде кым-даа интернет таварыштыр харыызын тыптар. А, тываның төөгүзүнге, делегейде нептерей берген уран-чүүлд\ң джаз хевирин, ССРЭ-ге хоруп турган үеде, тыва хөгжүмчүлер сонуургап, шенеп ойнап турганнар. Ол дээрге билдингир хөгжүмчүлер Владимир Тока, Сергей Өлзей-оол, Леонид Карев, Вячеслав Кенденбиль, Анатолий Быков, Евгений Ткачев, Валерий Ондар, Игорь Караваев, Апполон Бай-Кара, Алексей Саая дээш өскелерни-даа адап болур. Олар «Симфо Тыва Биг Бэнд» деп бөлүктүг турган. Баштайгы джаз аянынга тыва чогаалдарны (аранжировкаларны) Владимир Тока, Апполон Бай-Кара, Игорь Дулуш нота-биле бижээнер.
Тываның чазааның үрер-хөгжүм оркестриниң аныяк хөгжүмчүлери, Тываның күрүне филармониязының артистери, ниитизи-биле 17 кижи, Чөөн-Сибирниң күрүнениң культура академиязының джаз салбырын дооскан соонда, 2015 чылда Тываның күрүне филармониязынга «Тыва джаз бэнд» бөлүү тургустунгандан эгелеп, Тывада джаз, хоойлу езугаар бүрүткеттинген деп санаар апаар. Бөлүк тургусттунганындан эгелээш, кыска үе дургузунда, кара кештиг, Чикагодан америк хөгжүмчү, «блюзтуң хааны», Алвон Джонсон, Россияның улустуң артизи, тергиин дээн саксафон ойнакчызы, Россия болгаш АКШ-тың хамаатызы Игорь Бутман-биле, Кызыл, Абакан хоорайларга болгаш делегей чергелиг «Үстүү-Хүрээ» фестивалынга ойнап четтигипкеннер. Моон алгаш көөрге, бөлүк бурунгаар сайзыралче улуг базымны кылыпканы ол, тыва джазтың сайзыраарынга, улуг бүзүрел, ынаныш бар.
Болган концертке, делегейде билдингир америк, латинамерик, испан джаз уран-чогаадыглар, совет композиторлар А.Зацепин, Л.Дербеневтуң «Есть только миг», А.Эшпай, Е.Евтушенконуң «А снег идет», В.Сидоров, А.Шмульянның «Дружба» деп ырыларын база В.Тока, И.Дулуштуң джаз аянынга бижээн, тыва улустуң ырылары «Чеңим чолдак», «Буура» , А.Лаптанның «Алдын дашка», И.Дулуштуң «Чартык ай» деп ырыларын бедик деңнелге Софья Кара-оол ырлап, «Тыва джаз-бенд» бөлүү ойнап күүсеттилер. Бөлүкте, аныяк хөгжүмчүлерниң өзүп турары, «сылдыстар» көстүп эгелээнин демдеглевес аргажок. Олар дээрге, бөлүктүң дирижеру Саян Салчак, хөгжүмчүлер Сергек Сандык, Орлан Дары-Сүрүн, Надежда Ыдамчык, Айбек Сенди, Леонид Доспай-оол, Эртине Монгуш, Начын Донгак, Отчугаш Сендажы дээш оон-даа өскелерни адап болур. Тывада джаз күүселдезин, бо үеде ыраажылар аразындан, чаңгыс Софья Кара-оол, бодунуң бойдустан чаяаган күштүг үнү-биле, ырлап күүседип турар.
Дириг күүселделиг концертче кээрлерниң саны көвүдеп турары өөрүнчүг, күүселделер үезинде залдың хос черлеринге, кезек көрүкчүлер танцы-самны-даа тептилер. Бүгү делегейниң херээженнер хүнү - март 8-биле, концертке келген херээжен чонга Софья Кара-оол болгаш «Тыва джаз бэнд» бөлүү, чараш аялгаларлыг белээн сөңнедилер.

09.03.2017 чыл. О.Киштейек
{gallery}/2017/08_03_2017{/gallery}

ФИЛАРМОНИЯ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 ,

Яндекс.Метрика