logo s2

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 В. Халилов аттыг Тывкүрфилармония эрткен чылда Тываның культуразының бурунгаарладыышкынынга хамаарышкан хемчеглерге бодунуң үүлезин киириштирген. Ол дээрге бүгү-делгей Универсиадазынга киржилге – делегей чыыжының киржикчилериниң мурнунга «ТываДжазБэнд» аян тудуп, ТР-ниң Чазааның Үрер хөгжүм оркестри-биле кады «Доъшта хөгжүм» программазын тургузуп, чурттуң янзы-бүрүзүн, янзы-бүрү кижилерлиг, культуралыг деп адын бадыткаан. Бо хүннерде «Доъшта хөгжүм» уламчылавышаан, чазын Улуг Тиилелгениң 75 чыл оюнда Сочиге хөккейжи хөгжүмчүлеривис ол байырлалга тураскааткан тускай көргүзүүн РФ-тиң Президентизиниң мурнунга бараалгадыры-биле улуг ажыл эгелээн. 20 дугаар ойлуг «Үстүү-Хүрээ» фестивалын шынарлыг, уткалыг кылдыр эрттирген.Чаяанныг дирижер Валерий Халиловтуң тургускаш, эрттирип турганы «Спасск суургазы» («Спасская башня») деп үрер хөгжүм фестивалынга аъттарлыг хөгжүм ойнаар үрер-хөгжүмчүлер-биле кады филармонияның хөгжүмчүлери, ыраажылары киришкеш, хөй-хөй кижилерниң Тывага, тыва культурага сонуургалын оттурган. Бо фестивальга киришкеш делегейде ат-сураглыг апарган оркестрлер кайы хөй. Аңаа киржилгени оркестрниң, чурттуң хөгжүмге чедиишкиннерин үнелээни ол деп санаттырар.

Күрфилармонияның 50 чыл оюн академиктиг хөгжүм концерти биле демдеглээн.

Мындыг кыска түңнел одуругларның артында филармонияның хүн-бүрүде кылып турар могаг-шылаг чок улуг ажыл-ижи туруп турар. Хөгжүм – каракка көзүлбес-даа бол, кижи төрелгетенинге кижи болуп артарынга, бурунгаар хөгжүүрүнге улуг идигни берип турар улуг күш болур. Күштүг хөгжүм туруп келзин деп бодаар болза хөй репетициялаар, оркестрлер иштинге сагылга-чурум күштүг болур ужурлуг. 50 чылдаан оюнуң улуг концертинге филармония Абакандан хылдаар хөгжүмчүлер, Москвадан скрипкажы Петр Лундстремни, Красноярскыдан дирижер Михаил Мосенковту чалап алган. Чартык чүс чыл иштинде симфониктиг оркестр ындыг күштүг күүселде черле кылбаан деп болур. Хөгжүм делегейинде 26 харлыында-ла ат-сураглыг апарган П. Лундстремниң дузазы-биле В. Токаның «Оркестрлиг скрипка концертин» хөй дыңнакчы мурнунга бир дугаар күүселдези болган. Күштүг, чараш хөгжүм деп чүвени чыылган чон дыңнаан, көрген.

50-чылдаан ой таварыштыр филармония сцена хевин чаартып, симфониктиг оркестр хөгжүмчүлериниң шагда-ла эргижирээн концертке кедер идик-хевин бичиилеп чаартып алыр аргалыг болган.

М. Мосенков биле П. Лундстрем ТР-ниң Чазааның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле ужуражып, симфониктиг оркестрниң моон сонгаар сайзырап болурунуң арга-сүмезин бергеннер. ТР-ниң баштыңы Ш. Кара-оол оркестрниң бирги, ийиги дирижерлары Саян Салчак биле Начын Донгакка Тываның алдарлыг артистери деп аттарны бергени болгаш Тывкүрфилармония директору Игорь Дулушке Чазак баштыңының культура айтырыглары-биле дузалакчызы деп шынзылганы тывысканы база академиктиг хөгжүм сайзыралынга, филармонияның чаа концерт бажыңының тудуунга улуг дуза, идиг болган.


Үстүү-Хүрээ фестивалын 20 дугаар эрттирип, фестиваль хүлээлгезин күүсеткени-биле ону соксадыр деп шиитпир база хүлээттинип турган. Ынчалза-даа Тываның экономиктиг сайзыралынга, тыва хөгжүмчүлерни бурунгаарладырынга ужур-дузалыг болуп турары-биле фестивальды уламчылаар-уламчылавазының дугайында айтырыг ам-даа шиитпирлеттинип турар. Кайгамчык чүүл – фестиваль Россияның концерт организацияларының баштаар черин, суйул яамызын сонуургадыпкан. Экономистерниң санап үндүргени-биле алырга, фестиваль чедиишкинниг, хары-угда экономиктиг, культурлуг, сеткил-сагыш айтырыгларын шиитпирлежип, сайзыралче кончуг улуг идигни берип турар, дуржулгазы кончуг үнелиг деп түңнелге келген.


Ойлуг фестивальга 58 российжи хоорайлардан, Япония, АКШ, Финляндия дээш оон-даа өске чурттардан, диптерден аалчылар келген. Оларның ажын-чемин чадаанажылар долузу-биле хандырган. Делегейде ат-сураглыг джаз сылдызы Дениз Кинг фестивальдың кол ыраажызы бооп кээп чораан. Фестиваль аяңынга үш хонук дургузунда муң-муң аалчылар, чадаанажылар классиктиг хөгжүм, джазтан эгелээш рок-хөгжүм делгейинче амыралдыг, күзенчии-биле шымнып турганнар.

Доъшта хөгжүм программазы уламчылавышаан. Ноябрь ортандан эгелеп хөгжүмчүлер күш-дамыр белеткелин Южныйда хөккей шөлүнде эгелей берген. Доъш белеткээр ажылда Тывкүрфилармонияның «Адыглар» хөккей командазы турупкан. Ол база анаа эвес ажыл. Бо кыжын хар хөй болганындан хүннүң-не тонн-тонн харны аштап, доъш куттунуп турар. Хөгжүмчүлер доъш кырынга тендиш дивейн халыыр, кээп дүшпезин дээш шайбалыг хөккей белеткелин эрттер ужуру ол. Хөгжүм херекселдери-биле соокта белеткел эгелээри берге. Ынчангаш «Сүбедей» спорткомплекизинге доъш сүвүрер, доъш кудар машина кээрин манап турар. Ол өйде шайбалыг хөккейге российжи деңнелдиг «Дүнеки хөккей лигазының» доктаамал оюннары база эгелээр ужурлуг.


Чаа-чылдың дыштаныр хонуктарының бирээзинде филармонияга Валерий Халиловтуң чырык адынга тураскааткан «Хей-аът дирижеру» («Дирижер духа», режиссер Ирма Комладзе) деп барымдаалыг фильмниң хөй-ниитичи көрүлдези эрткен. Кино соонда журналистер, хөй-ниитиниң төлээлери В. Халиловтуң Тываның уран-чүүлүнге киирген улуг үлүүн чугаалажып, сактыышкын кежээзин эрттиргеннер.

Тывкүрфилармония хүнден хүнче бодунуң ажылын кылып, бурунгаарлаашкынныг шимчээшкинде, уран-чечен дилээшкинде.

Альберт Хомушку.

ФИЛАРМОНИЯ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Филармония Контакты

 

Телефон: +7 (394-22) 2-15-20

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Адрес: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Щетинкина-Кравченко 58

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 , ♪Тувгосфилармония им. В.М. Халилова♫

Яндекс.Метрика