https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 


Дорогие друзья!

Поздравляем вас со 100-летним юбилеем Тувинской Народной Республики!

 

Благодаря мудрости и прозорливости наших предков, тувинский народ сохранил свою самобытность, язык, культуру в бурлящем котле истории начала ХХ века, отбилась от белогвардейцев, китайско-маньчжурских интервентов рука об руку, плечом к плечу с красными партизанами. На истоках тувинской государственности, благодаря таким выдающимся личностям как Буян-Бадыргы и его соратники, собственным умом, собственным опытом определила самостоятельный путь развития. В Туве имела хождение собственная валюта-акша, организовала производство продуктов и других необходимых товаров для жизни. Здесь велика роль дружественного и могучего соседа – Советской России.

Красной нитью через историю прошлого века тувинского и советского народа протянулась Великая Отечественная война. ТНР, одной из первых независимых государств, объявило войну фашистской Германии и перенаправило всю свою экономику на войну. Великая Победа, семьдесят шестую годовщину которого отметили этой весной, стала  Победой и тувинского народа.

На сегодня Тува стала полноправным членом братской семьи народов России. За эти сто лет Тува добилась значительных успехов в образовании, развитии наук, в интеграции в Российскую культуру, экономику. Тувинская филармония, более чем за полувековую свою историю, делает все для сохранения единого культурного поля большой страны.

С праздником, друзья! Кто не знает свою историю, тот блуждает впотьмах. Поэтому не забывайте свое прошлое, пусть не зарастают тропы к памятникам нойону Буян-Бадыргы, красным партизанам, тувинским добровольцам, русским учителям и многим другим. Счастья, мирного неба и успехов во многих благих начинаниях, друзья!

Хүндүлүг эш-өөр!

Тыва Арат Республиканын тупгустунганындан бээр 100 чыл ою- биле изиг байыр чедирдивис!

Өгбелеривистиң мерген угаанныы, бурунгаар көрүжүнүң ачызында тыва чон бот-тускайлаашкынын, төрээн дылын, культуразын ХХ чүс чылдың эгезинде төөгүнүң хайнып чыткан эзиминден камгалап шыдаан. Ак-гвардейжилер болгаш маньчжур-кыдат эжелекчилерни кызыл партизаннар-биле эгин кожа чылча шаап, үндүр хөөглээн. Бот-догуннаан чуртуң эге базымнарында Буян-Бадыргы болгаш ооң сурукчулары ышкаш чырыткылыг кижилер боттарының угааны, боттарының дуржулгазы-биле Тываны бот-тускайлаң сайзыраар оруунче үндүрүп келгеннер.

Тыва боду акша-хөреңгилиг, амыдыралга херек аъш-чемни, бүдүрүлге кылыгларын үндүрүп-бүдүрер аргаларын тыпкан. Маңаа акы-дуңмалашкы, күчүлүг кожавыс – Советтиг Россияның ужур-дузазы кончуг улуг болган.

Эрткен чүс чылда тыва болгаш совет чоннарның төөгүзүн өттүр кызыл тын кылдыр Ада-чуртуң Улуг дайыны эртип турар. Тыва, хамаарышпас күрүнелерден бир дугаар, фашистиг Германияга дайынны чарлап, бүгү амыдыралын-экономиказын дайынче угландырыпкан. Бо чазын 76-гы оюн демдеглеп турганывыс Улуг Тиилелге тыва чоннуң база Тиилелгези болган.

Бо хүннерде Тыва Россияның акы-дуңмалашкы чоннарының өг-бүлезиниң бүрүн эргелиг кежигүнү. Чүс чыл дургузунда Тыва улус өөредилгезинде, эртемнер сайзыралында кончуг улуг идигни алган болгаш Российжи культура, экономикаже улам ханылаан. Тываның филармониязы база бодунуң 50 ажыг чыл төөгүзүнде улуг чурттуң культуразының чаңгыс аай шөлүн кадагалап алырының талазы-биле хүн-бүрүде ажылдап турар.

Байырлал-биле, бүгүде чон! Төөгү билбес – төөрээр дээр. Ынчангаш чуртуңарның, боттарыңарның төөгүзүн утпайн, дараазында салгалдарыңарга дамчыдып берип чоруңар. Ноян Буян-Бадыргыга, кызыл партизаннарга, тыва эки-турачыларга, орус башкыларга болгаш өске-даа төөгү ужур-уткалыг тураскаалдар мөңгеде туруп, эрткен оруувусту сагындырып турар болзун.

Аас-кежикти, тайбың көк дээрни, бүгү-ле буянныг эгелээшкиннериңерге ак орукту күзедим!


ФИЛАРМОНИЯ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 ,

Яндекс.Метрика