https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 

21
Республиканың салым-чаяанныг уругларының Р.Кенденбиль аттыг уран чүүл школазында скрипка ойнап турар уругларны көргеш, чарашсынып, кайгамчык уран-талантылыг-дыр дээрзинге чоргаар­ланып олурдум.  Бо уруг­ларны скрипкага моол омактыг башкылар Данзан Амарсанаа биле Бат-Очир Ариунтуяа олар өөредип турар. Башкыларның кайызы-даа Улан-Батордан Кызылга 2008 чылда чалалга-биле ажылдап келгеннер.  
Данзан Амарсанаа Улан-Баторга уран чүүл колледжин дооскаш, мергежилиниң аайы-биле ажылдап, Ереван хоорайның консерваториязынга беш чыл өөренген. Хөй-ле өөреникчилерни скрипкага өөредип доостурган. Башкының доозукчулары Америкада, Италияда болгаш өске-даа чурттарда өөредилгезин уламчылап турарлар.  
Хылдыг хөгжүм херекселиниң талазы-биле арга-дуржулгалыг башкы бо хүнге чедир тыва уругларга скрипкага ойнаарының чажыттарын өөредип турар. Башкының бо школада өөреникчилери рес­публика, Россия чергелиг мөөрейлерниң лауреаттары база ол ышкаш Моолга болгулаан мөөрейлерге чедиишкинниг киришкеннер. Ол 9 чылдың дургузунда өөреткен уруглары Сайлык Ламажапты, Долума Монгушту, Эвелина Сундуйну, Камила Бюрбюну, Арбак Донгакты чоргаарал-биле чугаалады. Скрипкага ойнаары белен эвес, нарын, маңаа 1 дугаар класстан эгелеп өөренир болза эки деп башкы демдегледи. Мында ,шынап-ла, 9 чыл өөренип турар, скрипка клазын дооскаш, өөредилгезин колледжке уламчылаар сорулгалыг уруглар база бар. Оларның бирээзи Сайлык Ламажап колледжке, оон ыңай консерваторияга өөренир күзелдиг болду. 
Башкыларның бирээзи Бат-Очир Ариунтуяа Улан-Баторга уран чүүл училищезин дооскаш, ол-ла хоорайга хөгжүм башкылап, күш-ажылчы базымнарын эгелээн. Аныяк башкы эртем-билиин улам бедидип, Свердловск (амгы Екатеринбург) хоорайның консерваториязынга 5 чыл өөренген. Ооң соонда өөренип алган мергежилиниң аайы-биле чеже-чеже уругларны хөгжүмге өөретпээн дээр! Доостурган уруглары аңгы-аңгы чурттарда, хоорайларда өөренип база ажылдап турарлар. Ол өөреникчилеринге база чоргаарланып олурду. Амгы үеде башкының Тывада чедиишкиннерлиг өөренип турар уруглары база бар, 9-ку класстың өөреникчилери Аялга Хертек, Чимис Сат, Аянчы Демчик, Алдар Саая олар Красноярск, Улан-Удэ, Абакан, Улан-Батор хоорайларга болган мөөрейлерниң лауреаттары. Ол ышкаш Кызылдың №1 школазының 5-ки классчызы Насанбат Сондор виолончель хөгжүм херекселинге тергиин ойнаар, Бүгү-россия чергелиг мөөрейлерде чедиишкинниг киржип турар. Бичии, ортумак болгаш улуг бөлүкте оон-даа өске уруглар база эки өөредилгелиг, мөөрейлерниң идепкейлиг киржикчилери. 
Арга-дуржулгазы байлак башкылар­ның өөреникчилери чоокта чаа Новосибирскиге, Абаканга, Красноярскиге эрткен мөөрейлерге улуг чедиишкиннерлиг болуп, Хүндүлел бижиктер-биле шаңнадып, мактатканнар. Башкыларның кайызынга-даа Тываның өөредилге болгаш культура адырынга киирип турар үлүг-хуузу база ак сеткилдиг, кызымак ажылы дээш октябрь айда «Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы» деп хүндүлүг атты тывыс­кан. Күш-ажылын мынчаар үнелээни дээш, ТР-ниң Баштыңы Шолбан Кара-оолга база Моолдуң Кызылда Чиңгине консулу Баасанжав Ганцэцэгке олар өөрүп четтиргенин илереттилер. Өөредип турары тыва уруг­лар өөредилгезин консерваторияларга уламчылаар дээрзинге башкылар бүзүреп турарлар. Бистиң салым-чаяан­ныг уруг­ларывысты өөредип турар башкыларның ажылынга бердингенин, кызымаан эскердим. Тываны чуртсуна бергенин, 2008 чылда Улан-Удэге «Найдал» мөөрейинге киржип тургаш, Тывадан Валерий Ондар (школага директорлап чораан) башкы-биле танышканының соонда, ооң чалааны-биле Кызылга чедип келгенин немей чугааладылар. Тыва, моол найыралчы харылзаалар, кады ажылдажылга быжыгып, сайзырап турары өөрүнчүг.
Ася ТҮЛҮШ.
Чурукту хуу архивтен алган.

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 ,

Яндекс.Метрика