https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 


2017 чылдың январь 7-де Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Тываның күрүне филармониязынга Валерий Халиловтуң адын тыпсыр дугайында шиитпирин филармонияның даргазы, ТР-ниң уран-чүүлүнүң шылгараңгай ажылдакчызы Игорь Дулуш: «Валерий Михайловичиниң чырык ады дээрге-ле улуг харыысалга, бедик деңнел. Ооң адынга быражыптары дээрге бүдүн филармонияның хөгжүмчүлериниң болгаш шупту ажылдакчыларының харыысалгазының бедик чадазы-дыр. Ол дээрге бедик даалга-дыр, бис ол даалганы күүседир ужурлуг бис. Чүге дизе бисте оон өске арга чок, аткаар базым бисте база чок. Ынчангаш бис «Аткаар чаңгыс-даа базым кылбас!» деп дужаал алганывыс бо-дур» деп деткээн. 

Игорь Дулушке чурттар аразы чергелиг, российжи дирижерлар школазының чаңчылдарын кадагалаары болгаш сайзырадыры, чаа, аныяк аттарны ажыдары, дирижер уран-чүүлүнге чаяанныг аныяктарның өзүлдезинге таарымчалыг байдалдарны тургузары болгаш оркестрлиг хөгжүмнүң дыңнакчыларының өзүлдези, ылаңгыя аныяктар аразынга ону нептередири деп чиге сорулгалыг конкурс эгелеп кааны дээш четтиргеним илергейледим. 

Ол ышкаш конкурстуң организакчыларынга улуг четтиришкинивисти илергейледивис – ТР-ниң Культура болгаш туризм яамызынга (Сайдана Хертекке организастыг ажылга киржилгези дээш, жюри ажылынга идепкейлиг ажылдааны болгаш культура ажылынга бердингени дээш тускай улуг өөрүп четтиргенимни), В.М. Халилов аттыг Тувкүрфилармонияның коллективинге, конкурстуң жюризинге (ылаңгыя ооң даргазы ТР-ниң уран-чүүлүнүң шылгараңгай ажылдакчызы, Красноярскиниң күрүнениң уран-чүүл институдунуң доцентизи, Красноярскиниң күрүнениң уран-чүүл институдунуң симфониктиг оркестриниң уран-чүүл удуртукчузу Казимир Петр Николаевичиге жюри ажылынга кончуг-даа шыңгыы, профессионалдыг ажылы дээш), РФ-тиң Культура яамызынга, РФ-тиң Камгалал яамызынга болгаш, конкурстуң киржикчилеринге база четтириишкинивисти сеткиливистен илереттивис. 

Жюриниң ажылын маңаа демдеглекседим. Ооң ажылы изиг-даа болза шынчы деңнелге чоруп, дирижерларның деңнелин кончуг шын үнелээнин көрдүм. Кажан Валерий Халиловтуң адынга хамаарышкан хемчег чоруп турда ындыг болур-даа ужурлуг. 

В.М Халилов аттыг I чурттар аразы чергелиг дирижерлар конкурузунуң үезинде филармонияның хөгжүмчүлери, артистери болгаш өске-даа ажылдакчылары оларның мурнунда салдынган шыңгыы, бедик даалгалары-биле ажылдап шыдаптарын бадыткааннар. Конкурстуң белеткели, ооң эрттирилгези ышкаш нарын ажыл демниг, чаңгыс эп-сеткилдиг чоруп турган. Ынчангаш конкурсту бедик деңнелге, төлептиг эрттирген деп дидими-биле санап болур. Аныяк болгаш уран-чаяанныг дирижерлар-биле В.М. Халилов аттыг II чурттар аразы чергелиг дирижерлар конкурузунга ужуражырывысты манаар бис. 

Мария Халилова


Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 ,

Яндекс.Метрика