https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 


Кыш адакталып, коронавирус шеглеп турда уран-чүүл биле доштуң доңнашкаа улам дыңзаан деп болур. Бир дугаарында, бис билир бис, хөгжүмчүлер биле Күрфилармонияның ажылчыннарындан тургустунган шайбалыг хөккей командалары Тываның чемпионадында шиитпирлиг оюннар чадазынче кирип, изиг-изиг оюннар эгелээн. Ийиде, «Сүбедей» спорткомплекизиниң дожунга үрер хөгжүмнүң кайгамчык көргүзүү болуп эрткен. База-ла билир бис, «Үстүү-Хүрээ» фестивалының автору Игорь Дуулуштуң бодап-тыпкаш, боттандырганы «Дошта хөгжүм» проектизи уламчылап турары ол. Бо чараш бодалдың кол көргүзүү Красноярск хоорайга 2019 чылда эрткен Универсиадазынга бүдүн делегейниң караанга «Дошта джазты» конькилерлиг, диригге күүседип турганы-биле тыва хөгжүмчүлер алдаржаан.

 

Бо айның эгезинде хөгжүмчүлерниң «Сүбедейге» көргүзүү дош болгаш уран-чүүлдүң каттышкан сырынналдыг ыры болган. Коронавируска удур хемчеглерден көрүкчүлер саны кызыгаарлыг болза-даа олар артистерни ыыткыр адыш часкаашкыннары-биле чылыг уткуп ап турган. Тываның алдарлыг ыраажызы Софья Кара-оол база конькилеп өөренип алган, дошта чуңгуулавышаан ырлап турарын көрүкчүлер сеткил ханып, чаптап хүлээп алган. Уран-чүүлге, спортка салым-чаяанныг хөгжүмчүлерни, ыраажыны мактаар, магадаар сөстер тыппас-тыр бис деп чыылганнар бир-үн-биле чугаалап турганнар. Чамдык ырылардан тура-сорук көдүрлүп, тыва чон дээш чоргаарал ала-чайгаар оттуп келир. Шынап-ла, ол көргүзүгнү бижиири берге, көрүп алганы дээре. Эки чүвевис «Сүбедейде» дожувус бар, кыш-чай дивейн чуңгуулап, концерттеп болур бис.

Дошка хөгжүм ойнаар байтыгай, анаа чуңгуулап эгелеп аары безин берге. А концерт көргүзери чугаа чок берге. Үн, чырык өйлээри чаңгыс эвес хүннүң ажылы. Ону база-ла хөгжүмчүлер-биле деңге филармонияның алдарлыг «спецназы» (үн, сцена болгаш өске-даа ажыл-агый ажылчыннары) шыдашкан.

Уран-чүүл ажылдакчылары дош кырынга хөжүм ойнаарынга дуза болзун дээш шайбалыг хөккейни ийи чыл бурунгаар ойнай бергеннер. Оларны В. Халилов аттыг Тывкүрфилармонияның директору, Тывада шайбалыг хөккей федерациязының президентизи Игорь Дулуш дошче үндүрүп эккеп, «Дошта хөгжүмүн» боттандырып кирипкен. Спортчу оюн хөй кезии коньки көрүп чорбаан кижилерни сонуургадып, чайгаар-ла дошче хаара тыртып, сонуургадыпкан.Хөккейлээри-даа, дошка шимченири-даа хүн келген тудум өзүп, ал-боттары быжыгып турарлар. Ол үе дургузунда олар хөккейжилер аразынче кирип, оюннуң бижиттинмээн хоойлуларындан бээр сиңирип ап, спортчулар база апарганнар.

Хөккей маргылдаазы изиг кидин-түлүүнче кирип, оюннар чидигленген, хөөретсе удурланыкчылар аразында оттар кызаңайнып, чалбыышталыр чыгыы. Хөккейге сонуургалдыгларга ол солун болуп, шын сеткилинден «аарыырынче» албадапкан. Көрүштүг, дүрген, чараш оюнну көөр, «аарыыр» байдалдар экижип орар, кижилер ынаар күзелдии-биле тыртылып турары канчаар-даа аажок өөрүнчүг. Ынчалза-даа маргылдааның шиитпирлиг оюннары-биле деңге арай оюннуң дүрүмнеринге таарышпас аажылалдар база бо-ла туруп кээр апарган. Хөккей хөй үскүлежиишкиннерлиг, удур туржуушкуннуг, тура-соруу-биле маргылдаалыг оюн. Регламентиде бижип каанындан аңгыда бижиттинмээн хоойлулары оон-даа күштүг. Ындыг болбазының аргазы чок. Оюн шөлүнге маргыштыг чүү-даа туруп болур, ол чидиг байдалдар оюн шииткекчизиниң шиитпири-биле доостур. А шөл даштынга маргылдаа үнүп келир болза ол кем-херек хоойлуларының адаанче кирип болур. Чүге дизе оюн шөлүнге шупту дең эргелиг ойнакчылар, а шөлден дашкаар анаа-ла хамааты – оркестр дирижеру, ат-алдарлыг мөге, күрүне ажылдакчылары, албан-хаакчыттар апаар-ла болгай бис. Ынчангаш оюннуң маргыжын анаа амыдыралче үндүрүп болбас деп чүвени ойнакчылар ыдыктыг сагып чоруур.

Оон ыңай аарыкчыларның кончуг таарзынмаан чүүлү – аныяк ойнакчылар сан киирипкеш удурланыкчыларының талазынче чүдек шимчээшкиннер көргүзүп турары. Ол дээрге бодуңнуң медерелңниң кудуку деңнелин көргүзүп турарың ол-дур. Сан киирипкеш байырлаары чөп, эштериниң холдарын тудуп, шурап-курайлап дээш…

Филармонияның ажылдакчылары хөөредиг чокка РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң ажылчы коллективтерге спортту ат чаап эвес, шын, ылап сайзырадыылыңар деп эрткен чылгы Айыткалында кыйгызын мурнай күүседи бергеннери бо-дур. Спорт кижилерниң ажылдан дашкаар харылзааларын быжыктырып, кадык амыдыралче шынап-ла киир тыртып, даанган ажылынга харыысалганы улгаттырып турар деп чүвениң бадыткалын филармончулар көргүзе берген. Президентиниң спортка хамаарышкан кыйгырыында кончуг улуг ужур-утка барын херек кырында көрүп тур бис. Улуг күрүнениң хүн-бүрүде амыдыраары, дайзынга төлептиг харыы бээри ооң хамаатыларының хүр кадыындан, күш-дамырындан кончуг хамааржыр-ла болгай.

Уран-чүүл биле доштуң харылзааларын каксы көре кааптарывыска мындыг солун, чараш, көрүштүг бооп кээр-дир. Спортту база уран-чүүлге деңней бээри ховар эвес болгай. А чамдык хевирлер уран-чүүл-биле дорт төрелдешкек – фигурлуг чуңгуулаашкын, гимнастика дээш оон-даа хөйнү адап болур.

Альберт Хрмушку.

ФИЛАРМОНИЯ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 ,

Яндекс.Метрика