logo s2

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 


Амгы үениң алдарлыг дирижерларының бирээзи, Валерий Халилов бистен чарлып чоруткан. Билир бис, делегейде алдарлыг дирижерлар хөй, дирижерлар бар, дирижерлар келир. Олар мээң-биле чөпшээрежиринге бүзүрээр-дир мен. Чүге дизе, Валерий Михайлович Халилов, бо сылдыстар чыыжының одуруунда онзагай черни ээлеп турар. Ол, Тиилелге Парадының солуттунмаан дирижеру. Тиилелгениң байыр-чыскаалы, чыл санында чаа чүүл кылдыр эртер, ындыг-даа болза, ол, ыяк санап каан тускай тургузуглуг, үе болгаш октаргай-биле харылзаалыг оюн-көргүзүг. Болур чери - делегей тайбыңының шөлү - Кызыл шөл. Үези – май 9, москваныы-биле 10 шак. Көрүкчүлери – бүдүн делегей. Каасталгазы – Кремльдиң ханалары. Солистери – Президент болгаш камгалал Сайыды. Артистери – муң-муң шериг – чадаг, куяк машиналарда, танкларда, Россия федерациязының армиязының чаа чогаатынган чепсээн сөөрткен чүък машиналарында, ужар-хеме эскадриляларында. Бо-ла бүгү чараш, дески, чурумнуг, мөөң шимчээшкиннер - Тиилелгениң Парадын, курантыларның баштайгы согуу-биле, көзүлбес доңнуң күжү-биле, үе-секунда-биле деңге, генерал Халиловтуң удуртулгазы-биле, каттышкан кол шериг оркестри башкарып турар.
    Эки үн дыңналыр залга оркестрни дирижерлаарындан, даштыгаа ажылдаары шуут өске. Физиктиг хоойлулар-биле, ажык черге үн өйлээри берге. Кызыл шөлдүң ханаларынга дегген үннүң чаңгызы аялганы дески дыңналырынга дыка улуг шаптыктаашкынны тургузар, үн башкарары нарын. Ынчангаш, чурттуң кол шериг дирижеру – бир дугаар черде. Ынчангаш, Россия федерациязының камгалал яамызының төп шериг оркестри, бөмбүрзектиң кайы-даа булуңунга күзенчиг аалчы.
    Валерий Михайлович бодунуң оркестри-биле бүгү делегейни кезивишаан, Тываны база көргени ол. Сергей Шойгунуң чурттун көөр деп шиитпирни ол бодунга салган турган.
    Ынчалдыр, мен ооң-биле таныжып алыр аас-кежиктиг болдум. Валерий Михайлович кайгамчык ажык, кижизиг, биче сеткилдиг, ажылынга шыңгыы кижи, ынчалза-даа ооң-биле чугаалажыры чиик, эптиг. Шериг боорда, иштики сагыш-сеткили ховар бедик деңнелдиг кижи болду.
    Элээн үе эрткенде, Тываның бойдус-каазы-биле таныжып, чону-биле харылзашкан соонда: «Мындыг кайгамчык черге, Сергей Күжүгетовичиниң төрүттүнгени чөп-түр»-деп меңээ чугаалады. Сайыттың салдары, Валерий Михайловичини оркестри-биле, ооң чуртунче чедер деп, шиитпир хүлээп алырынга кол идигни берген.
    Тыва база Тываның чазааның баштыңы ону чылыы-биле уткуп-хүлээп алган. Тываның чазааның үрер хөгжүм оркестри, черле ооң-биле таныш болгаш, кол ажылды чүктеп алгаш, күүсеттилер. А бистер, кыдыг-кызыгаар черде-даа болзувусса, Тываның күрүне филармониязының ажылдакчылары болганывыста, онааган ажылды эки күүседир дээш кыстывыс.
    Мурнуку одуругда ажылчын бөлүктүң үлүүн күүседир ужурга таварыштывыс. Үн күштелдирер аппаратура белеткээр, сандайлар салыр дээш оон-даа өске ажылдарны, Төп шериг оркестриниң көрүлде кылыр черлеринге белеткеп кылдывыс. Ниитизи-биле, оркестрниң ийи удаа келген үезинде, 1500 километрни эртип, Тываның төп шынаа-ыйгылаажынга болган концертерге кириштивис.
    Муң-муң кижилер концертерни көрдүлер. Бөдүүн кижилер, журналистер-биле ужуражылгалардан аңгы, генерал, хөгжүм адырының байдалын хынаар бодунуң ажылын кылып четтигип турду. Ол хөгжүм-аялга уран-чогаалының тургузарының шупту чадаларын, кадырлар белеткелинден эгелээш, чаа төлевилелдер, фестивальдар эртирилгези, өөредилге дээш оон-даа өске ажылдарны дөзүнге чедир билир билиглиг. Биске, ооң ындыг мергежилдиг көрүжү, билии, тыва хөгжүмнүң иштики ажыттынмаан күчү-күжү, сайзыралы болгаш шаптараазыннарны билип алырывыска улуг дуза болган.
    Ооң-биле ужуражып, чугаалашкан азы чүгле бичии када көрген кижилерниң сеткилдеринге, ооң овур-хевири кезээ мөңгеде, карак чивеш аразында көзүлген дег артып каар. Чүге дизе, кижиниң медерелин өскертирде, чүгле карак чивеш аразы хире үе негеттинер.
    Тыва, Тиилелгениң Парадының дирижерунуң, ак хол-хаптыг холун көрген. Ол холдар куштуң чалгыннарынга дөмей. Ынчангаш, дирижер Валерий Халиловтуң холун көргенивис, биске улуг чедиишкин, ол уран-чүүлдүң камгалакчызы Муза сагуузунунуң чалгыннары-биле Тываның уран-чүүлүн арамайлап-айызааны ол деп билдим.
    Ийе, ажыг качыгдалды кандыг-даа сөстер-биле эмнеп-солуп шыдавас. Бо үеде, бодумнуң сагыш-сеткилим хоозураашкынын канчаар-даа илередип шыдавас мен. Ынчалза-даа сактыышкыннар артар. Олар сеткилди чылдыр, күштү бээр. Оларның овур-хевири - чырык тураскаал.
Тываның күрүне филармониязының директору
Игорь Дулуш. 28.12.2016 чыл
Тываның В.М. Халилов аттыг күрүне филармониязының ажылдакчызы
Олег Киштейек очулдурган. 02.03.2017 чыл

ФИЛАРМОНИЯ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Филармония Контакты

 

Телефон: +7 (394-22) 2-15-20

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Адрес: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Щетинкина-Кравченко 58

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 , ♪Тувгосфилармония им. В.М. Халилова♫

Яндекс.Метрика