logo s2

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 


Бо айның башкы хүнүнде Тывкүрфилармония концерт сезонун ажыткан. Залды шыгырт долу ээлепкен көрүкчүлер үн улгаттырар херекселдер чокка хөгжүмнү, ыраажыларны дыңнап магазы ханган. Езулуг дириг хөгжүм куттулуп, делегейниң, болгаш тыва классиктиг чогаадыглар, опералардан ариялар көрүкчүлерниң кулаанга таалалды оттурган. В. Тока аттыг симфониктиг оркестр, «Кант» ансамбли, «ТываДжазБенд», филармонияның ыраажылары сеткил көдүрлүүшкүннүг көрүкчүлерге бараалгааннар. «Хартыга» рок-бөлүү АКШ-ка чедиишкинниг гастроль-турнезинден чанып орар хараазында ол хүн концертке киришпээн.


Хөгжүмнүң, ыраажыларның дириг үнү сценадан үнүп турзун дээш филармонияның ажылдакчылары уйгу-чыдын чок ажылдаан. Сцена дерилгезинде (кулисаларда) пөс көжегелер артпаан, ооң орнунда, дээвиирде акустиктиг тускай калбак-ыяштар быжыглаттынган. Ону акустика хоойлулары езугаар санап тура кылган. Ооң удуртукчузу Игорь Дулуш сценадан үн канчаар залга тараарын каксы тайылбырлаан. Чаңгыс сөс-биле чугаалаар болза, Венада концерт залы делегейде эң-не эки «дириг үннүг» деп санаттырып турар болза, филармонияның залы чежемейниң-даа хирелиг (сцена дерилгези, чырыы, көжегелери, зал ишти) көзүлзе, делегей деңнели-биле быжыг 4- деп демдекке дүүштүр кылыптар аргалыг болганнар.

Симфониктиг хөгжүм «дыңналып» эгелээн – хылдыг херекселдер «үнү үнүп» езулуг оркестр болу бээр шинээн имистелдир-даа болза көргүзүп эгелээн. Эрткен чылын сураглыг дирижер Алим Шахмаметьевтиң мастер-класстарының соонда «Симфониктиг оркестр бар, «дирлиишкинниң оруунда» деп аттыг чүүлүвүс бичиилеп-даа болза бадыткаттынып турары өөрүнчүг.

Ийи домра, бир баянныг «Кант» ансамбли база залды кайгадып, аажок көдүрлүүшкүннүг ойнаан. Бо ансамбльдиң моон соңгаар сайзыралче базымнары база улуг деп бижип турган бис. Ол улустуң аялгаларын күүседир элээн улуг профессионал ансамбль апаар магадылалы бар. А филармонияның база бир чедиишкинниг төлевилели «Хартыга» бөлүү база уран-чүүлге бодунуң сөзүн чугаалаптар хире кылдыр мандып орары каракка көскү деп чүвени ооң делегейниң аңгы-аңгы булуңнарда мөгейикчилери бадыткап болур.

Профессионал хөгжүмде кайгамчык чүүл – «ТываДжазБенд» чедиишкинниг коллектив апар чыдар, хөй төлевирлиг концерттер көргүзүп, бирги черже үнүп келген. Бо бүгү суйул бурунгаарлаашкыны – могап-шылап-даа тургаш карак-кызыл кара ажылдың түңнели, төккен ажыг дерниң чажаңы. Хөгжүмчүнүң салымы ол – көрүкчүлерге байырлал, оларның хей-аъдын көдүрер дээш каракка көзүлбес улуг ажылды кылып чоруур.

Ындыг бичии-бичии чедиишкиннерден кончуг улуг чедиишкин тургустунар. Филармонияның шилип алган угланыышкыны шын деп чүвени олар бадыткап турар. Бо мөдүзүн салбайн хөгжүмчүлер боттарының ажылын аайлап, харыысалгазын медерээр болза чаа концерт залының езулуг ээлери болурлар.

Делегей суйулун (культуразын) билип, таныжып, чуртта суйулдуң чаңгыс-аай шөлүнче кирип, Москва, Питер, Милан, Вена, Вашингтонда аныяктардан, ол сайзыралдан бистиң хамаатыларывыс, аныяк-өскенивис чыдып калбазын дизе, филармониктиг хөгжүмнү сайзыдары чугула. Ынчангаш Тываның удуртулгазы филармонияже улуг сагыш салып, хөгжүмчүлерниң эрги бажыңын төөгү тураскаалы кылдыр реконструкциялаар, чаа филармонияны тудар деп шиитпирни хүлээп алган, ол угланыышкын-биле чогуур күрүне албаннары даалгаларны алган. 1934 чылда туттунган төөгү тураскаалы бажыңда бо үеде үш коллектив – филармония боду, ТР-ниң Чазааның Үрер хөгжүм оркестри, «Саян» ансамбли сыңмарлажып-даа болза эп-найыралдыг «чурттап» орарлар.

Альберт Хомушку.

ФИЛАРМОНИЯ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Филармония Контакты

 

Телефон: +7 (394-22) 2-15-20

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Адрес: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Щетинкина-Кравченко 58

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 , ♪Тувгосфилармония им. В.М. Халилова♫

Яндекс.Метрика