logo s2

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 Бо айның эгезинде «Сүбедей» спорттуң ойнаар хевирлериниң комплекизин байырлыг байдалга ажыткан. Хүндүлүг аалчы кылдыр Сергей Шойгу кээп, комплекстиң доъжунга боду ойнап, чуңгуунуң бирги шенелдезин кылган. Ол хүн шайбалыг хөккейниң Тывада катап төрүтүнүүшкүнү болган дизе чазыг чок. Россияның камгалал сайыыды баштады хөккейге делегей чемпионнары кээп, ооң соонда Тывакүрфилармонияның болгаш Чазактың Үрер хөгжүм оркестриниң командаларының көргүзүглүг оюннарын ТР-ниң Чазааның Баштыңы болгаш өске-даа удуртур-баштаар черлерниң төлээлери улуг сонуургал-биле көрүп, оларның иштинде боттары доъшче үнүп, ойнаар эрзиг күзелин оттурупкан.


Шынап-ла кончуг эптиг, чараш кылдыр чаартынган чуңгууда айыраң-чараш хептиг хөккейжилерни көөрге өске делегей кижилерниң караанга-ла ажыттынып келген дег. Ол дээрге кадык, күш-дамыр сайзыраңгай, амыдыралда чаа чүүлдерге чиик-адак өөрени бээр чурталга оруу-дур. Шагның сайзыралы-биле күш-ажыл көзүлдүр чиигээн, эр кижиде бойдустуң чаяап кааны тура-соруун, сүр-күжүн бо үеде спортчу оюннар дузазы-биле чаартып аап турар болза ажыктыг апарганын эртем бадыткап турар.

Аныяк-өскенге Россия Маадыры Шойгу-биле оларның таныыры артистери доъшта ойнап турарын көөрге чоргааранчыг, адаарганчыг. Ол дээрге эки талалыг адааргал, кадык, хей-аътты көдүрүп кээр, күш-дамырны хайныктырыптар сорунза-дыр. А удуртукчу ажылдакчылар ол хүн боттарының коллективтерин командалыг спорт дузазы-биле өрү тыртып, корум-чурумче, кадык амыдыралче ээй соп, ажыл-агыйны, ниити амыдыралды эде-хере шаап ап болур ышкажыл деп бодалга келгеннери кайы эмгежок.

Эге көрүштен хөккей спорду чарыгдалдыг ышкаш. Бир дугаарында чылыг үеде доъш херек. Тывада чылдың чартыы соок агаарлыг, доъш кудуп аар шөлчүгештер чок эвес. Доъш кудуп, ону чалдап тура ниити ажылга кижилер бот-боттарын билчип, даанган ажылынга дузалыг апаар, хөй-ниитиниң хей-аъды чаңгыс-аайланыр. Бо орукту эрткен чылын В. Халилов аттыг Тывкүрфилармонияның ажылдакчылары көрген, билир. Спорт ажылда хамаарылгаларны безин эдип-чазап, ажылдың, амыдыралдың чырык талазынче бот-боттарын тыртыжарын улгаттырар.

Бир эвес хөккейжилер көвүдеп, чаңгыс шывыглыг чуңгуувуска «сыңышпастап» эгелээр болза, доъш ордузунуң тудуу дүрген шиитпирлеттине бээриниң ынаныжы улуг. Эвээш хөккейжилеривис безин эрткен чылын Сочи хоорайга хоочуннар аразынга Россия чемпиону атты чидиг маргылдаага чедип алганнар.Спортче чарыгдалдар кадык, шыырак күш-дамырлыг ажылдакчылар, өөреникчилер, сургуулдар-биле эглип кээр. Ол чарыгдалдар хилис эвес, ону кижиже, чурт хамаатызынче үндүрүп турары ол. Улуг чуртуң хамаатылары спортчу, хол-буду тудунгур, аваангыр, угааны чиик болган тудум күрүнениң күчүзү улам өзер. Күрүневис саң-хөө буураашкыннарындан оңгарлып, кижиже капитал салыышкыннар кылбас болза талаар-дыр деп билип, күш-дамыр сайзыралынче улуг кичээнгей салып, биеэде дег ону чурт политиказы кылып алыр аргаже ээп кээп турар. «Уттундурган» күш-дамыр сайзыралы чүгээртеп, делегей маргылдааларынга чедиишкиннер бичиилеп-даа болза эглип кээп турар. ССРЭ спортчу күчүлүг күрүне турганын утпаалыңар. Спорт идеологтуг, политиктиг күш турган.

Спорт комплекизи хол, бут бөмбүкчүлериниң болгаш өске-даа спорттуң ойнаар хевирлериниң ойнакчыларынга боттарының мергежилин бедидеринге канчаар-даа аажок улуг ажык-дузалыг. Хөккейден аңгыда доъшка чараш чуңгуулаашкын кыстарынга база-ла чаа-чаа бедиктерже үнер чада апаары чугаа чок.

Альберт Хомушку.

ФИЛАРМОНИЯ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Филармония Контакты

 

Телефон: +7 (394-22) 2-15-20

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Адрес: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Щетинкина-Кравченко 58

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 , ♪Тувгосфилармония им. В.М. Халилова♫

Яндекс.Метрика