https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ФИЛАРМОНИЯ VK

 

 


2013 чылдың декабрьның 26-да Тываның күрүне филармониязының концерт залының эде кылдынган соонда ба­йырлыг ажыдыышкыны болган. 2011 чылда болган чер шимчээшкини культураның бо улуг «одаан» хаар ужурга таварыштырган. Артистер ол үениң дургузунда кожууннарже үнүүшкүннер-биле аргаданып ажылдаан. Бергелер турза-даа, план езугаар септелге, эде дерилге ажылдары доозулган. Бо хүннерде республикада үннүң эки дыңналырының (акустика) талазы-биле бирги черде чоруп турар бо залдың ол шынарын чидирбес дээш тудугжулар, инженер-техниктиг ажылдакчылар, филармонияның удуртулгазы— шупту шудургу ажылдаан. Ынчангаш 1934 чылда Ленинградтан келген тускай эртемниглерниң үннүң эки дың­налырынга таарыштыр тус­кайлап кылган шынарын чидирбезин бодап, чогуур ажылдарны кылганын Игорь Дулуш көрүк­­­чүлерге тайылбырлааш, коллектив моон соңгаар-даа тыва хөгжүмнүң кайгамчык чараш аянын көрүкчүге ол хевээр чедирер дээш, делегей чоннарының хөгжүмүн дыңнакчыларга дамчыдар дээш кызымаккай ажылдаар дээрзин аазаан. Концерт ат-сураглыг «Тыва» ансамблиниң оюну-биле ажыттынды.Ооң солизи ТР-ниң артизи Шончалай Ооржак-Чооду хөөмейжи эш-өөрү-биле аян тутту.

Сценаже ТР-ниң Баштыңы Ш.В.Кара-оолду чалапты.
--Байырлал-биле, эргим чонум! «Бүгү ажылды үезинде доозар болзуңарза, концерт залының байырлыг ажыдыышкынында ыяап-ла кээр мен» деп аазаан кижи мен, ынчангаш ажыл үезинде доозулганынга өөрүп тур мен. Ийи чыл иштинде бо залды, ынак артистери­ңерни, ыраажыларыңарны сакты берген, ыры-шоор чок «кужурзураан» боор силер, ынчангаш силер бүгүдеге ба­йыр чедирип тур мен. Барып-барып Чаа чылдың байырлалының бүдүүзүнде концерт залы ажыттынганы дыка-ла онза-дыр.
Силер билир болгай силер, 2011 чылдың декабрь 27-де коргунчуг чер шимчээшкининге республика таварышкан, ооң соонда улуг үрелиишкиннерниң уржуундан бо концерт залы хагдынган. Эрги оран-сава харын-даа шыдашкан. Чер шимчээшкини болгандан бээр таптыг-ла ийи чыл эрткенде, бо залды септеп-селиир ажылды декабрьның 27-ниң бүдүүзүнде доосканы — онзагай болуушкун-дур. Чер шимчээшкининиң уржуктарын эдеринге камгалап алганывыс акша-төгериивисти амыдыралга ажыглап турарывыстың бир бадыткалы бо-дур. Филармонияга 10 млн. рубльдиң ажылдары кылдынган. Национал театрда 90 млн. рубльдиң ажылдары кылдынып турар. Улусчу чогаадылга бажыңында улуг септелге кидин түлүк.
Берген сөзүнге ээ болган тудугжуларывыска, филармонияның удуртулгазынга өөрүп четтиргенивисти илередип тур бис. Тыва биле Россияның демнежилгезиниң 100 чыл оюн мындыг чараш залдарга оюн-тог­лаа-биле демдеглээр ужурлуг бис. Моон соңгаар-даа силер бүгүдеге таарымчалыг байдалдарны тургузуп, улуг байырлалдарны төлептиг уткуур дээш кызымаккай ажылдаарын силерге аазап тур бис. Чаа чылдың бүдүүзү-биле! Байырлал-биле! – деп, Шолбан Валерьевич байыр чедирди.
Байырлыг кежээниң концертин бүгү чуртка алдаржаан «Аян» ансамбли уламчылаан. Солун чүве чүл дээрге, бо ансамбльче ооң эге баштайгы үндезилекчилериниң бирээзи, Тываның Улустуң хөөмейжизи, Россияның алдарлыг артизи Кайгал-оол Ховалыгның катап ээп келгени-дир. Хоочун ыраажы-хөөмейжи «Аянның» үделгези-биле чонунга элээн каш ырларны бараалгатты. Алексей Ховалыг арга-дуржулгалыг коллегазындан чыда кагбайн, каргыраа, ырызы-биле аян тутту.
Р.Кенденбиль аттыг уруг­ларның уран чүүл школазының өөреникчилери, регионалдыг конкурстарның тиилекчилери, бичии хөгжүмчүлерниң күүселделерин көрүкчүлер чылыы-биле хүлээп алды. Эң улуг сонуургалды Виктор Тока аттыг симфониктиг оркестр болдурган. Ылаңгыя чоокта чаа Чикаго четкеш келген, делегейниң Херээжен дирижерларының ассоциациязының кежигүнү апарган Азиана Биче-оолдуң удуртулгазы-биле оркестрниң ойнаан делегей болгаш орус-тыва классика хөгжүмүн көрүкчүлер магадап, диңмиттиг адыш часкаашкыннары-биле үдээн.
Шынап-ла, коллективтерниң кандыг ажылдап турары оларның оюнундан тода илереп келир-дир. Р.Кенденбиль аттыг школаның болгаш В.Тока аттыг симфониктиг оркестрде ажыл хүн бүрүде болгаш үре-түңнелдиг чоруп турарынга бүзүредивис. Улуг байырлалдарга чедир чамдык коллективтер, ылаңгыя «Тыва», бедик адын шынзыдып, ыяк белеткелди чедип алыры күзенчиг-дир. Профессионал артистер болганда, ону бадыткаар апаар. Чаа концерт залы көрүкчүлерни чалап турар. Ооң өскерлип, чаарттынганын болгаш үрде манаан артистеривистиң оюнун сонуургап көөрүн сүмелээр-дир мен, хүндүлүг чонум.

Светлана БАЛЧЫР.
№ 1 (18428) 2014 чылдың январь 4

ФИЛАРМОНИЯ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Устуу-Хурээ в социальных сетях

https://vk.com/ustuhure

уг логотип

фб flogo синий вещания 2

Instagram v051916 200

Об использовании информации сайта

При цитировании или перепечатке материалов сайта, ссылка на www.tvgf.ru обязательна.
® 2011 - 2021 ,

Яндекс.Метрика